Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - rekrutacja do projektów

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Szkoła Doktorska zajmuje się kształceniem doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Jej najważniejszym celem jest to, aby doktoranci przygotowali bardzo dobre rozprawy doktorskie i byli gotowi do uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym zarówno jako badacze, nauczyciele akademiccy jak i specjaliści i sprawni administratorzy wiedzy. Zajęcia w Szkole Doktorskiej prowadzą doświadczeni badacze ze wszystkich dyscyplin i najlepsi specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego, a także z innych uczelni partnerskich.

 

Kształcenie indywidualne i badania

Międzynarodowy zasięg

Stypendia i granty

jabłko

Doktoranci pracują z promotorem i tutorami. Uczestniczą w zajęciach, które rozwijają ich kompetencje i prowadzą badania w zespole badawczym lub indywidualnie.

Doktoranci współpracują z naukowcami z całego świata, uczestniczą w międzynarodowych wydarzeniach naukowych i wyjeżdżają na zagraniczne staże. Raz w roku mogą spędzić tydzień w jednej z europejskich uczeni partnerskich.

Doktorant, który nie posiada stopnia doktora, co do zasady otrzymuje stypendium. Szkoła Doktorska wspiera doktorantów przygotowujących granty i wnioski stypendialne. Uniwersytet wspiera finansowo badania naukowe i mobilność międzynarodową.

 

Dokumenty do wgrania

  • odpis dyplomu
  • CV przedstawiające naukowe i akademickie doświadczenie
  • dokumenty wymagane dla konkretnego projektu wymienione w ogłoszeniu projektowym

Opłata rekrutacyjna

  • 400 zł

Dyplom ukończenia studiów

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz osoba (wyjątek opisany jest w uchwale rekrutacyjnej). Potwierdzeniem tego jest dyplom ukończenia odpowiednich studiów. Dyplom (lub inny dokument wydawany jako potwierdzenie ukończenia studiów) wydany za granicą musi być poświadczony w formie legalizacji lub apostille, a jeżeli jest wydany w innym języku niż polsku lub angielski, należy dołączyć do niego tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski.