• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia (studia w języku angielskim), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W2-S2BTA19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Przyrodniczych
Kierunek studiów biotechnologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 25.07.2023 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Nauk Przyrodniczych

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 25 lipca 2023r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 27 lipca

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 1 sierpnia 
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

2 - 3 sierpnia 
środa: 8.00- 14.00
czwartek: 8.00- 14.00

Adres

Wydział Nauk Przyrodniczych,

ul. Jagiellońska 28, p. B-10 , 40-032 Katowice

tel. 32 200 95 65, dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl

elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

4 sierpnia

piątek: 8.00- 14.00

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż biotechnologia, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja egzaminacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów uczenia się.

Kwalifikacja na studia jest dwuetapowa.

Etap I:

Złożenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) dokumentu, poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stopień znajomości języka.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest punktowo: od 0 do 20 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 10 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Etap II:

Kandydaci, dopuszczeni do etapu drugiego, kwalifikowani na studia będą na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów (według miejsca zajętego na liście rankingowej).

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kontakt

  Wydział Nauk Przyrodniczych  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur   poniedziałek–piątek 9:00–15:00  pn-pt 8.00-14.00 
telefon  32 200 95 65

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 32 200 95 56 
e-mail  dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl

elzbieta.soczawa@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

  elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl 
adres

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Katowice, ul. Jagiellońska 28