• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W2-S2BI19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Przyrodniczych
Kierunek studiów biologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Nauk Przyrodniczych

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

 

I tura

II tura nabór dodatkowy
limit miejsc: 25

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 25 lipca 2023r.  do godz. 23:59

od dnia 3 sierpnia 2023r.
godz. 12:00

do dnia 22 września 2023r.
godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 27 lipca 26 września

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 1 sierpnia  2 października
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

2 - 3 sierpnia 
środa: 8.00 - 14.00
czwartek:  8.00 - 14.00

3 - 4 października
wtorek: w godz. 8.00-14.00
środa: w godz. 8.00-14.00

Adres

Wydział Nauk Przyrodniczych,

ul. Jagiellońska 28, p. B-10 , 40-032 Katowice

tel. 32 200 95 65, dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Wydział Nauk Przyrodniczych,

ul. Jagiellońska 28, p. B-10 , 40-032 Katowice

tel. 32 200 95 65, dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

4 sierpnia

piątek: 8.00 - 14.00

5 - 6 października
czwartek: w godz. 8.00-14.00
piątek: w godz. 8.00-14.00

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału. 

W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela –  por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty ECTS i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub konieczności ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego porządku realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych uczelniach. W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. 

Kontakt

  Wydział Nauk Przyrodniczych Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  pn-pt 8.00-14.00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00  pn-pt 8.00-14.00
telefon  32 200 95 65

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 32 200 95 56
e-mail  dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

 rekrutacja.ibiol@us.edu.pl
adres

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice

 ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice