• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia romańska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W1-S2FN19
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów filologia romańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 140
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Humanistycznego

oferowane specjalności: 

• język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo;

• język włoski z programem tłumaczeniowym;

• język hiszpański z programem tłumaczeniowym;

• język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej;

• języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu;

• języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

 

I tura

II tura nabór dodatkowy
limit miejsc: 50
specjalności do wyboru:
- język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
- język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej
- język włoski z programem tłumaczeniowym
- języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
- języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 1 czerwca 2023r. od godz. 12:00

do dnia 25 lipca 2023r.  do godz. 23:59

od dnia 7 sierpnia 2023r.
godz. 12:00

do dnia 22 września 2023r.
godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 27 lipca 26 września
Egzamin wstępny

egzamin z języka obcego dla kandydatów, którzy nie ukończyli danej specjalności: 28 lipca 2023, godzina 9:00, sala 1.17  

rozmowa kwalifikacyjna: 28 lipca 2023, godzina 13:00, sala 1.17 

egzamin z języka obcego dla kandydatów, którzy nie ukończyli danej specjalności: 28 września 2023, godzina 9:00, sala 1.17  

 

rozmowa kwalifikacyjna: 28 września 2023, godzina 12:00, sala 4.18

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 1 sierpnia  28 września
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

2 - 3 sierpnia 

środa, w godz. 10:00-14:00

czwartek, w godz. 10:00-14:00

2-3 października

poniedziałek, 2 października w godz. 10.00-14.00 

wtorek 3 października, w godz. 10:00-14:00

Adres

Wydział Humanistyczny,

ul. Grota Roweckiego 5 p 4.7,
41-200 Sosnowiec

tel. 32 36 40 864

marta.oracz@us.edu.pl

zuzanna.lamza@us.edu.pl

justyna.krawczyk@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny,

ul. Grota Roweckiego 5 p 1.24,
41-200 Sosnowiec

tel. 32 36 40 860
32 36 40 859
32 36 40 831

marta.oracz@us.edu.pl

zuzanna.lamza@us.edu.pl

justyna.krawczyk@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

4 sierpnia

piątek, w godz. 10:00-14:00

4-5 października

środa, 4 października 10:00-14:00 czwartek, 5 października w godz. 10.00-14.00

 

Kryteria kwalifikacji 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równoważny na kierunku filologia romańska, którzy zamierzają kontynuować specjalność z tym samym językiem kierunkowym oraz na dowolnym kierunku. 
Kryterium kwalifikacji: dla absolwentów studiów wyższych w zakresie filologii romańskiej, którzy zamierzają kontynuować specjalność z tym samym językiem kierunkowym  Kryterium kwalifikacji: dla absolwentów innych kierunków

Elementy kwalifikacji brane pod uwagę:

- ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów — przeliczana na punkty — max 70 pkt.

- średnia ocen ze studiów — przeliczana na pkt. — max 30 pkt.

 

Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów:

ocena 5 – 70 pkt.

ocena 4+ – 60 pkt.

ocena 4 – 50 pkt.

ocena 3+ – 40 pkt.

ocena 3 – 30 pkt.

Sposób przeliczania średniej ze studiów:

5,00 – 4,51 — 30 pkt.

4,50 – 4,01 — 25 pkt.

4,00 – 3,51 — 20 pkt.

3,50 – 3,01 — 15 pkt.

3,00      — 10 pkt.

Elementy kwalifikacji brane pod uwagę:

·        rozmowa kwalifikacyjna w języku romańskim właściwym dla specjalności, na którą kandydat ubiega się o przyjęcie, w zakresie: literatury, kultury i językoznawstwa — oceniana punktowo — max 30 pkt.

·        egzamin pisemny z języka obcego właściwego dla specjalności, na którą kandydat ubiega się o przyjęcie mający na celu ocenę jego znajomości — oceniany punktowo — max 70 pkt.

Oczekiwana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

(Oceny z dwóch egzaminów z języka obcego (dla specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu oraz język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu)) zostaną uśrednione, a następnie przeliczone na punkty).

 

 
  • Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia romańska w ramach uchwalonego przez Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia romańska.
  • Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej grupy zajęciowej.

Kontakt

  Wydział Humanistyczny Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur

od 4 września

pon. 11-14
wt. 10-14
śr. 10-14
czw. 9-13
pt. NIECZYNNE

poniedziałek–piątek 9:00–15:00

poniedziałek 2 października
godz. 10:00 - 14:00 

     
 wtorek, 3 października
godz. 10.00-14.00   

pok. 4.18

telefon

 32 36 40 860

32 36 40 859

32 36 40 831

 32 359 22 72, 32 359 22 73

32 36 40 841

e-mail

zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl 

justyna.rak@us.edu.pl

iwona.seweryn@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

marta.oracz@us.edu.pl 

zuzanna.lamza@us.edu.pl

justyna.krawczyk@us.edu.pl 

adres

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5 pok 1.24

41-200 Sosnowiec 

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice

Wydział Humanistyczny, 41-200 Sosnowiec,

ul. Grota Roweckiego 5 pok 4.7, 4.18