• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA PODYPLOMOWE - nabór na semestr zimowy 23/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu

Szczegóły
Kod W6-NPON22
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt. 8.00-15.00
Adres WWW https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/pedagogika-specjalna-w-zakresie-edukacji-i-rehabilitacji-osob-z-niepelnosprawnos
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka studiów

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej, rozwoju i funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej).

Opis studiów 

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Adresatami studiów są nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w ramach posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu. Studia nadają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej na specjalności oligofrenopedagogika zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 roku wszystkim osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu.

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych.

Absolwent posiada usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej i jej współczesnych koncepcji, w szczególności pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną; teorii kształcenia specjalnego; społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, oraz ich podstaw ekonomicznych i prawnych; organizacji systemu oświaty i wychowania oraz instrumentów polityki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; rozwoju człowieka w ujęciu psychologicznym i neuropsychologicznym; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ma usystematyzowaną wiedzę na temat metod pracy stosowanych w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualną oraz możliwości ich efektywnego stosowania, ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy w celu prowadzenia badań naukowych i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych; tworzenia indywidualnych programów rozwoju i projektowania narzędzi diagnostycznych i dydaktycznych do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną; projektowania i przeprowadzania diagnozy i terapii omawianej grupy uczniów. Absolwent zna i potrafi stosować odpowiednie metody w ramach metodyk specjalnych, adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz potrzeb podmiotów oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, ich edukację, wychowanie i rozwój społeczny, rozumie rolę sztuki w działaniach edukacyjno-terapeutycznych i wychowawczych, potrafi współdziałać z innymi specjalistami i rodziną osoby z niepełnosprawnością, potrafi podejmować decyzje zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi

Program studiów

W trakcie trzysemestralnych studiów uczestnicy zapoznają się z podstawami surdopedagogiki i tyflopedagogiki oraz pedagogiki osób ze spektrum autyzmu. Poznają prawne, medyczne i psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także metodyką nauczania i wychowania. Program uzupełniają zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, społecznych i kulturowych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, podstaw logopedii oraz program praktyk.

Wykładowcy 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także nauczycieli, terapeutów – praktyków, współpracujących z Uniwersytetem Śląskim w ramach umów z interesariuszami 

Organizacja 

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 660 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w piątek (od godz. 15.00), sobotę i niedzielę - średnio dwa zjazdy w miesiącu. Nieliczna część zajęć praktycznych odbywa się w piątek od godz. 9.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.


Kryteria kwalifikacji

Kandydaci 

Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych posiadający kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego.

Termin i miejsce składania dokumentów 

Termin rekrutacji: 1 czerwca do 30 września 2023 r.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać do 6 października osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek 8.00-15.00.

Wymagane dokumenty 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty 

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

2494 zł - opłata jednorazowa za semestr
7481 zł - koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

7875 zł - koszt studiów płatność w ratach
2625 zł - płatność za semestr w ratach:
za I semestr:

I rata: 867 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 867 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 891 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 867 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 867 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 891 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za III semestr:
I rata: 867 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 867 zł zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 891 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

 

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
tel. 508 87 64 54
e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62
tel. 33 854 63 71