• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA PODYPLOMOWE - nabór na semestr zimowy 23/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne

Szczegóły
Kod W1-NPSH22
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt. 8.00-15.00
Adres WWW https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/studia-historyczne/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 13.10.2023 23:59)

Charakterystyka studiów

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół, a także nabycie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach charakteryzujących poszczególne epoki dziejów powszechnych, węzłowych zagadnieniach historii Polski, a także o dziejach regionalnych.

Opis studiów 

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia pogłębiają wiedzę na temat historii od czasów starożytnych do współczesności. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz dostęp do najnowszych wyników badań historycznych.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów absolwent: 

 • posiada wiedzę o najważniejszych wydarzeniach charakteryzujących poszczególne epoki dziejów powszechnych oraz o węzłowych zagadnieniach historii Polski, a także o dziejach regionalnych
 • uzyskuje formalne kwalifikacje do nauczania historii we wszystkich typach szkół podstawowych i średnich
 • zna podstawową terminologię występującą na gruncie nauk historycznych
 • radzi sobie z analizą tekstów źródłowych i na ich podstawie tworzy logicznie uzasadniane ciągi przyczynowo-skutkowe.

Program studiów

W trakcie studiów uczestnicy zostają zapoznani z pełnym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Dobór wykładowców gwarantuje wysoki poziom zajęć merytorycznych, możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań historycznych oraz z nowinkami dydaktycznymi. Pozwala to nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii w szkołach wszelkich typów i szczebli.

Wykładowcy 

Zajęcia są realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni dydaktycy.

Organizacja 

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 490

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (piątek) od 13.00 do 19.30

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pisemna praca dyplomowa.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.


Kryteria kwalifikacji

Kandydaci 

Studia adresowane są do osób mających przygotowanie pedagogiczne (także obecnie niepracujących), uprawnionych do nauczania innych przedmiotów niż historia, a chcących uzyskać uprawnienie do nauczania historii we wszystkich typach szkół. Podstawową korzyścią jest uzyskanie uprawnienia do nauczania historii.

Termin i miejsce składania dokumentów 

Termin rekrutacji: 1 czerwca do 13 października 2023 r.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji.
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 20 października 2023

Opłaty 

 Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1453 zł – opłata jednorazowa za semestr
4360 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

4590 zł – koszt studiów płatność w ratach
1530 zł – płatność za semestr w ratach:
za I semestr:

I rata: 505 zł płatna do 5 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 505 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 520 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 505 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 505 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 520 zł płatna do 15 maja 2024 r.

 za III semestr:
I rata: 505 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 505 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 520 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

 

Kontakt 

Kierownik studiów
dr hab. Lech Krzyżanowski
tel. 32 359 15 36
e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

Sekretariat
Lidia Żalińska 
Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutu Historii
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice,
tel.
32 359 21 28;
e-mail: ih.wh@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11
tel. 32 359 13 14
32 359 21 28