• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA PODYPLOMOWE - nabór na semestr zimowy 23/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dla Nauczycieli

Szczegóły
Kod W1-NPBK23
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 40
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Adres komisji rekrutacyjnej Kierownik studiów dr Agnieszka Łakomy-Chłosta agnieszka.lakomy@us.edu.pl.
Sekretariat Tadeusz Maciąg tadeusz.maciag@us.edu.pl tel. 32 200 93 17
Adres WWW https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/kwalifikacyjne-studia-podyplomowe-bibliotekoznawstwa-i-informacji-naukowej-dla-nauczycieli/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 15.10.2023 23:59)

Charakterystyka studiów

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z obszarami pracy w bibliotece oraz metodyką pracy nauczyciela-bibliotekarza. Studia kładą nacisk na praktyczne umiejętności, wykorzystywane we współczesnych placówkach bibliotecznych, w tym bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Praktyka uzupełniana jest podstawami teoretycznymi, związanymi z gromadzeniem, zarządzaniem i opracowaniem dokumentów oraz informacji różnego typu. Uczestnicy nabędą także umiejętności tworzenia profesjonalnych komunikatów, które są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikiem biblioteki.
Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz.

Opis studiów 

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formule hybrydowej.

Biblioteka to bardzo ważne miejsce w każdej szkole. Osoba chcąca podjąć pracę w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej powinna posiadać wykształcenie odpowiadające wykształceniu nauczyciela. Musi mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i mieć przygotowanie pedagogiczne.
Oferta studiów skierowana jest do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą nabyć umiejętności i kwalifikacje wymagane w pracy nauczyciela-bibliotekarza zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w bibliotekach, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Posiadł wiedzę i umiejętności z podstawowymi procesami bibliotecznymi (m.in. gromadzenie i zarządzanie zbiorami, opracowanie formalne i rzeczowe, systemy biblioteczne). Ważnymi umiejętnościami są również te związane z tworzeniem stron internetowych i profesjonalnym przygotowywaniem tekstów promocyjnych.
Ukończenie studiów przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące zajęcia:

 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliografia
 • Wiedza o czytelnictwie
 • Źródła informacji
 • Zarządzanie zbiorami
 • Opracowanie formalne zbiorów
 • Opracowanie rzeczowe zbiorów
 • Metodyka pracy z czytelnikiem
 • Systemy biblioteczne
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • Marketing biblioteczny
 • Social media i webwriting w bibliotece
 • Systemy zarządzania treścią
 • Ochrona i digitalizacja zbiorów bibliotecznych
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej
 • Praktyka biblioteczna

Wykładowcy 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjaliści bibliologii i informatologii oraz bibliotekarze praktycy.

Organizacja 

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 385

Organizacja zajęć:
Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu (soboty-niedziele).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów  podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów zgodnie z planem studiów – zaliczenia oraz egzaminy. Odbycie praktyki (w tym hospitacje, omówienia zajęć i samodzielne przygotowanie i poprowadzenie zajęć). Uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki..

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.


Kryteria kwalifikacji

Kandydaci 

Studia adresowane są do osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych magisterskich oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów 

Termin rekrutacji: 1 czerwca do 15 października 2023 r.

 

Wymagane dokumenty 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych
  • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
   1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
   2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
   3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty 

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1596 zł – opłata jednorazowa za semestr
4788 zł - koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach

5040 zł - koszt studiów płatność w ratach
1680 zł - płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 554 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 554 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 554 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 554 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za III semestr:
I rata: 554 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 554 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

Kontakt 

Kierownik studiów
dr Agnieszka Łakomy-Chłosta

e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl

Sekretariat
Tadeusz Maciąg
e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel. 32 200 92 63