Studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia wschodniosłowiańska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod W1-S2FW23
Jednostka organizacyjna Wydział Humanistyczny
Kierunek studiów filologia wschodniosłowiańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 55
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 12:00 – 22.09.2024 23:59)

 

informacje o kierunku

strona Wydziału Humanistycznego

oferowane specjalności

• język rosyjski z programem tłumaczeniowym

• język rosyjski w biznesie, 

statystyki z poprzednich lat

liczba kandydatów na 1 miejsce

opłata rekrutacyjna

85 złotych

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.

 Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

- więcej informacji na stronie 

 

Przydatne informacje

 


Harmonogram rekrutacji

Etap I - przed postepowaniem kwalifikacyjnym

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK, wprowadzanie ocen, wgrywanie skanów dokumnetów  oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od dnia 3 czerwca 2024r. od godz. 12:00

do dnia 22 września 2024r.  do godz. 23:59

Ostatni  dzień księgowania w systemie opłat rekrutacyjnych wniesionych przez kandydatów w ostatnim dniu rejestracji 24 września
Rozmowa kwalifikacyjna o ile jest ujęta w kryteriach przyjęć Dla absolwentów innych kierunków, elementy kwalifikacji brane pod uwagę: egzamin pisemny z języka rosyjskiego, potwierdzający kompetencje językowe kandydata na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego — oceniany punktowo — max 70 pkt. rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim oceniana punktowo — max 30 pkt Oczekiwana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.                                        Egzamin: 25 września, godz. 10.00

Etap II - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis na studia i złożenie dokumentów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów 30 września
Termin dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów

1 - 2 października

wtorek, godz. 10.00–14.00

środa, godz. 10.00–14.00  

Adres

Wydział Humanistyczny,

ul. Grota Roweckiego 5 p  1.12,  41-200 Sosnowiec

tel: 32 364 09 67 agata.jedrycha@us.edu.pl

Termin wpisu dla kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

Termin wpisów  dla kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

kolejne kwalifikacje kandydatów z grupy rezerwowej - termin/y ustala WKR, informując zakwalifikowanych kandydatów

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równoważny uzyskany na kierunku filologia rosyjska, filologia wschodniosłowiańska (z wiodącym językiem rosyjskim) oraz na innym dowolnym kierunku.

Kryterium kwalifikacji:

dla absolwentów studiów wyższych w zakresie filologii rosyjskiej lub wschodniosłowiańskiej (z wiodącym językiem rosyjskim) 

Kryterium kwalifikacji:

dla absolwentów innych kierunków

Elementy kwalifikacji brane pod uwagę:

• ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów — przeliczana na punkty — max 70 pkt.

• średnia ocen ze studiów — przeliczana na pkt. — max 30 pkt

 

Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów:

ocena 5 – 70 pkt.

ocena 4+ – 60 pkt.

ocena 4 – 50 pkt.

ocena 3+ – 40 pkt.

ocena 3 – 30 pkt.

 

Sposób przeliczania średniej ze studiów:

5,00 – 4,51 — 30 pkt.

4,50 – 4,01 — 25 pkt.

4,00 – 3,51 — 20 pkt.

3,50 – 3,01 — 15 pkt.

3,00 — 10 pkt.

Egzamin: 25 września, godz. 10.00

 

Elementy kwalifikacji brane pod uwagę:

• egzamin pisemny z języka rosyjskiego, potwierdzający kompetencje językowe kandydata na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego — oceniany punktowo — max 70 pkt.

• rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim oceniana punktowo — max 30 pkt

 

Oczekiwana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

  • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z kwalifikacji. Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa.
  • Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia wschodniosłowiańska w ramach uchwalonego przez Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.
  • Uchwalony przez Senat Uczelni limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia wschodniosłowiańska.
  • Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej grupy zajęciowej

Kontakt

  Wydział Humanistyczny Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją cudzoziemców (kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): przebieg procesu rekrutacji na studia, formalności związane z wymaganymi dokumentami o wykształceniu (legalizacja, apostille), zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia, itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  przez cały czas trwania rekrutacji poniedziałek–czwartek 9:00–15:00

Od 01.07.2024 do 31.07.2024, od 10.09. do 16.09.2024  sekretariat kierunku filologia wschodniosłowiańska w godzinach 10.00-14.00, tel. 32 364 08 43, pok. 4.28 (3 piętro, pion czerwony).                                                                 

 Dyżury sekretarza rekrutacji: 06.06.2024, godz. 13.00–13.45; 13.06.2024, godz. 13.00–13.45; 18.06.2024, godz. 10.00–14.00; 20.06.2024, godz. 10.00-14.00; 24.06.2024 r. godz.10.00-14.00;

 

16.09.2024 r. godz.10.00-12.00; 25.09.-26.09.2024 r. godz.10.00-14.00; 01.10-02.10.2024 r. godz.10.00-14.00 
telefon 32 364 09 67 

 32 359 22 72, 32 359 22 73

 600914510
e-mail agata.jedrycha@us.edu.pl 

admission@us.edu.pl

Prosimy o niewysyłanie wiadomości na ten adres, jeśli korespondencja jest już prowadzona poprzez system IRK. Przesyłanie wiadomości kilkoma kanałami wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź.

aleksandra.krawuczka@us.edu.pl  
adres

ul. Grota Roweckiego 5, p.1.12

41-200 Sosnowiec 

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice

 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, 

Sekretarz (2 piętro, pion żółty) p. 3.26