• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska, obszar nauk społecznych

Szczegóły
Kod 20-S3SPOL
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska
ul. Bankowa 14, pok. 406-408
Katowice, 40-007
Godziny otwarcia sekretariatu Biuro Szkoły Doktorskiej - dane adresowe
Adres WWW https://us.edu.pl/szkola-doktorska/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (13.06.2022 12:00 – 24.06.2022 23:59)

Program kształcenia

Program kształcenia zakłada rozwój kompetencji istotnych z perspektywy początkującego badacza i nauczyciela akademickiego. Doktorant prowadzi badania w zespole badawczym lub indywidualnie, pod opieką promotora i tutorów. Uczestniczy w zajęciach, rozwijających kluczowe kompetencje, przygotowuje wnioski grantowe, a poprzez publikacje, konferencje naukowe i staże włącza się w międzynarodowe środowisko naukowe. Każdy doktorant, który nie posiada jeszcze stopnia doktora, otrzymuje stypendium.

W obszarze nauk społecznych kształcenie prowadzone jest w dyscyplinach:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

Kryteria kwalifikacji

Kryterium 1

Projekt planu badawczego (do 12 000 znaków ze spacjami), nie licząc bibliografii (literatury).

Każdy projekt oceniany jest przez 3 ekspertów – badaczy reprezentujących dyscyplinę naukową, w której kandydat chce się kształcić

Liczba punktów 0-20 (średnia ocen ekspertów)

Uwaga – Projekt planu badawczego oceniany jest w pierwszym etapie rekrutacji. Jeżeli kandydat otrzyma 10 lub mniej punktów od co najmniej 2 z 3 oceniających, nie uzyskuje kwalifikacji do dalszych etapów postępowania.

Kryteria oceny

Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 5 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 4 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 5 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 5 pkt)
 • literatura (do 30 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy

Kryterium 2

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat, który zakwalifikuje się do drugiego etapu oceny, uczestniczy w rozmowie z obszarową komisją rekrutacyjną. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin naukowych należących do obszaru (patrz – Dyscypliny naukowe), jeden przedstawiciel doktorantów, sekretarz i przewodniczący. Wszyscy członkowie komisji mogą uczestniczyć w rozmowie i zadawać pytania. Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu. Rozmowa może dotyczyć samego projektu, ale także zagadnień powiązanych oraz związanych z wykształceniem i doświadczeniem kandydata.

Liczba punktów 0-50 (średnia ocen wszystkich członków komisji, z wyłączeniem sekretarza)

Uwaga – kandydat, który otrzyma mniej niż 30 punktów w tym kryterium, nie uzyska kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej, nawet jeżeli na liście rankingowej będzie miał wystarczającą liczbę punktów.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników.

Kryterium 3

Osiągnięcia naukowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-22

Elementy oceniane:

 • wystąpienia konferencyjne (konferencja krajowa— 1 pkt, konferencja zagraniczna, czyli odbywająca się za granicą — 3 pkt; maks. 3 pkt)[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 12 pkt)[2]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[3]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 3 pkt)

Kryterium 4

Doświadczenie międzynarodowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-8

Elementy oceniane

 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)