• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska, obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Szczegóły
Kod 20-S3SPIT
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 27
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska
ul. Bankowa 14, pok. 406-408
Katowice, 40-007
Godziny otwarcia sekretariatu Biuro Szkoły Doktorskiej - dane adresowe
Adres WWW https://us.edu.pl/szkola-doktorska/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (13.06.2022 12:00 – 24.06.2022 23:59)

Program kształcenia

Program kształcenia zakłada rozwój kompetencji istotnych z perspektywy początkującego badacza i nauczyciela akademickiego. Doktorant prowadzi badania w zespole badawczym lub indywidualnie, pod opieką promotora i tutorów. Uczestniczy w zajęciach, rozwijających kluczowe kompetencje, przygotowuje wnioski grantowe, a poprzez publikacje, konferencje naukowe i staże włącza się w międzynarodowe środowisko naukowe. Każdy doktorant, który nie posiada jeszcze stopnia doktora, otrzymuje stypendium.

W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych kształcenie prowadzone jest w dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria materiałowa,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku.

Kryteria kwalifikacji

Kryterium 1 - Projekt planu badawczego 

(do 12 000 znaków ze spacjami), nie licząc bibliografii (literatury).

Każdy projekt oceniany jest przez 3 ekspertów – badaczy reprezentujących dyscyplinę naukową, w której kandydat chce się kształcić

Liczba punktów 0-20 (średnia ocen ekspertów)

Uwaga – Projekt planu badawczego oceniany jest w pierwszym etapie rekrutacji. Jeżeli kandydat otrzyma 10 lub mniej punktów od co najmniej 2 z 3 oceniających, nie uzyskuje kwalifikacji do dalszych etapów postępowania.

Kryteria oceny

Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 5 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 4 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 5 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 5 pkt)
 • literatura (do 30 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy

Kryterium 2 - Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat, który zakwalifikuje się do drugiego etapu oceny, uczestniczy w rozmowie z obszarową komisją rekrutacyjną. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin naukowych należących do obszaru (patrz – Dyscypliny naukowe), jeden przedstawiciel doktorantów, sekretarz i przewodniczący. Wszyscy członkowie komisji mogą uczestniczyć w rozmowie i zadawać pytania. Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu. Rozmowa może dotyczyć samego projektu, ale także zagadnień powiązanych oraz związanych z wykształceniem i doświadczeniem kandydata.

Liczba punktów 0-50 (średnia ocen wszystkich członków komisji, z wyłączeniem sekretarza)

Uwaga – kandydat, który otrzyma mniej niż 30 punktów w tym kryterium, nie uzyska kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej, nawet jeżeli na liście rankingowej będzie miał wystarczającą liczbę punktów.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników.

Kryterium 3 - Osiągnięcia naukowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-22

Elementy oceniane:

 • wystąpienia konferencyjne (konferencja krajowa— 1 pkt, konferencja zagraniczna, czyli odbywająca się za granicą — 3 pkt; maks. 3 pkt)[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 12 pkt)[2]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[3]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 3 pkt)

Kryterium 4 - Doświadczenie międzynarodowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-8

Elementy oceniane

 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)