• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA PODYPLOMOWE - nabór na semestr zimowy 22/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

Szczegóły
Kod W4-NPOI19
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt. 8.00-15.00
Adres WWW https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/ochrona-informacji-niejawnych-i-administracja-bezpieczenstwa-informacji/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka studiów

Cel studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób, które zamierzają podjąć taką pracę. 

Opis studiów 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji zdalnej.

Studia realizowane są w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych są wiodące. Modułami uzupełniającymi wiedzę są: infrastruktura informacyjna, wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem, cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe, archiwizacja dokumentów.

Sylwetka absolwenta 

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczania różnych rodzajów informacji, dzięki czemu absolwenci zyskują wyjątkową pozycję na współczesnym rynku pracy. Uczestnicy po zakończeniu edukacji mogą pełnić rolę pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony, administratorów danych, inspektorów ochrony danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji. Podczas studiów uczestnicy otrzymują dodatkowo: Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Program studiów

Program jest realizowany w oparciu o dwa moduły wiodące – ochronę informacji niejawnych i ochronę danych osobowych. W ich ramach realizowane są m.in. przedmioty dotyczące: infrastruktury informacyjnej, wybranych problemów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, archiwizacji dokumentów, infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego oraz cyberterroryzmu i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

Wykładowcy 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym, wdrażających politykę bezpieczeństwa informacji w firmach i instytucjach publicznych i prywatnych. Wykładowcami są eksperci w zakresie: bezpieczeństwa państwa, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji, infrastruktury informacyjnej, prawa informatycznego, archiwistyki, zarządzania kryzysowego, auditorzy wiodący systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, współpracujący, w większości, ze studiami od pierwszej edycji, autorzy licznych publikacji w zakresie tematyki studiów. 

Organizacja 

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 160

Organizacja zajęć:
Studia obejmują dwanaście zjazdów sobotnio-niedzielnych od 9.00 do około 16.30. Zajęcia będą się odbywać zdalnie.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej uczestnicy wybierają lub mogą zaproponować własny, kierując się np. potrzebami w zakresie pełnionych obowiązków zawodowych.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podczas studiów uczestnicy otrzymują dodatkowo: Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej


Kryteria kwalifikacji

Kandydaci 

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, zwłaszcza osoby zajmujące się problematyką ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Termin i miejsce składania dokumentów 

Termin rekrutacji: do 21 października 2022 r. 

Złóż dokumenty w sekretariacie
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00.

Wymagane dokumenty 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • 2 zdjęcia
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

Opłaty 

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1805 zł - opłata jednorazowa za semestr
3800 zł - koszt studiów
1900 zł - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 630 zł do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 630 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 640 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 630 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 630 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 640 zł płatna do 15 maja 2023 r.

Kontakt 

Kierownik studiów
dr Małgorzata Gajos-Gržetić
e-mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl
tel. 32 368 97 16

Sekretariat
Justyna Przybylska
e-mail: psoin@us.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
41-205 Sosnowiec
ul. Żytnia 12 p. 27
tel. 32 269 18 69