• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Szkoła Doktorska zajmuje się kształceniem doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Jej najważniejszym celem jest to, aby doktoranci przygotowali bardzo dobre rozprawy doktorskie i byli gotowi do uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym zarówno jako badacze, nauczyciele akademiccy jak i specjaliści i sprawni administratorzy wiedzy. Zajęcia w Szkole Doktorskiej prowadzą doświadczeni badacze ze wszystkich dyscyplin i najlepsi specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego, a także z innych uczelni partnerskich.

 

Kształcenie indywidualne i badania

Międzynarodowy zasięg

Stypendia i granty

jabłko

Doktoranci pracują z promotorem i tutorami. Uczestniczą w zajęciach, które rozwijają ich kompetencje i prowadzą badania w zespole badawczym lub indywidualnie.

Doktoranci współpracują z naukowcami z całego świata, uczestniczą w międzynarodowych wydarzeniach naukowych i wyjeżdżają na zagraniczne staże. Raz w roku mogą spędzić tydzień w jednej z europejskich uczeni partnerskich.

Doktorant, który nie posiada stopnia doktora, co do zasady otrzymuje stypendium. Szkoła Doktorska wspiera doktorantów przygotowujących granty i wnioski stypendialne. Uniwersytet wspiera finansowo badania naukowe i mobilność międzynarodową.

 

Dyscypliny i obszary

obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki (25 miejsc)

obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych (25 miejsc)

obszar nauk społecznych (25 miejsc)

 1. filozofia
 2. historia
 3. językoznawstwo
 4. literaturoznawstwo
 5. nauki o kulturze i religii
 6. nauki teologiczne
 7. sztuki filmowe i teatralne
 8. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 1. informatyka techniczna i telekomunikacja
 2. inżynieria materiałowa
 3. matematyka
 4. nauki biologiczne
 5. nauki chemiczne
 6. nauki fizyczne
 7. nauki o Ziemi i środowisku
 1. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 2. nauki o komunikacji społecznej i mediach
 3. nauki o polityce i administracji
 4. nauki prawne
 5. nauki socjologiczne
 6. pedagogika
 7. psychologia 

Najważniejsze terminy (wyciąg z terminarza)

 • 13-24 czerwca 2022 r.  rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wgranie dokumentów
 • 8 lipca 2022 r. — ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji i terminarza rozmów kwalifikacyjnych
 • 12-15 lipca 2022 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (liczba dni jest uzależniona od liczby kandydatów w danym obszarze)
 • 18 lipca 2022 r. do godz. 12:00 — ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów studiów lub złożenia oświadczenia o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (uwzględniającego datę dostarczenia, nie późniejszą niż 13 września 2022)
 • 20-22 lipca 2022 r. — zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (22 lipca do godziny 12:00)
 • 13 września 2022 r. do godz. 12:00 — Ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów, dla osób, które złożyły oświadczenie o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (pkt. 7); informowanie kandydatów z listy rezerwowej o kwalifikacji

Dokumenty do wgrania

 • odpis dyplomu
 • projekt planu badawczego
 • pisemna opinia pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełniącego rolę opiekuna naukowego kandydata wraz ze zgodą na pełnienie przez niego funkcji promotora lub promotora pomocniczego doktoranta
 • pisemna opinia dodatkowego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora
 • wykaz osiągnięć naukowych kandydata
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe

Pobierz formularze dokumentów: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/formularze-dokumentow-rekrutacyjnych-2022-2023/

Opłata rekrutacyjna

 • 240 zł

Dyplom ukończenia studiów

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz osoba (wyjątek opisany jest w uchwale rekrutacyjnej). Potwierdzeniem tego jest dyplom ukończenia odpowiednich studiów. Dyplom (lub inny dokument wydawany jako potwierdzenie ukończenia studiów) wydany za granicą musi być poświadczony w formie legalizacji lub apostille, a jeżeli jest wydany w innym języku niż polsku lub angielski, należy dołączyć do niego tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski.

Kandydaci mogą rozpocząć rekrutację jeszcze przed obroną i uzyskaniem stopnia magistra (lub równorzędnego). W trakcie rejestracji od 13 do 24 czerwca 2022 r. nie jest wymagane wgranie skanu dyplomu. Do 18 lipca 2022 r. kandydaci zobowiązani są do wgrania do IRK skanu dyplomu albo oświadczenia o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów, uwzględniającego datę dostarczenia, nie późniejszą niż 13 września 2022. Do 13 września 2022 r. kandydat musi wgrać dyplom.

Kandydaci, którzy ukończyli studia, ale nie otrzymali jeszcze dyplomu, mogą wgrać odpowiednie zaświadczenie wydane przez uczelnię. W przypadku zagranicznych uczelni takie zaświadczenie będzie honorowane tylko jeżeli będzie możliwa jego weryfikacja. Po uzyskaniu dyplomu kandydat lub osoba przyjęta są zobowiązani dostarczyć dyplom.

Promotor

Każdy kandydat do Szkoły Doktorskiej musi mieć potwierdzenie, że jeden z badaczy zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim jest gotowy do pracy z nim w roli promotora lub promotora pomocniczego. Potwierdzeniem tego jest wgrane do IRK oświadczenie opiekuna kandydata.

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji, ale nie znalazły jeszcze kandydata na promotora, mogą postąpić wedle ścieżek opisanych na stronie https://us.edu.pl/szkola-doktorska/kamienie-milowe-rekrutacji/znajdz-promotora/. Należy jednak pamiętać, że nauczyciel akademicki nie ma obowiązku przyjąć pod opiekę dowolnego kandydata oraz że proces poszukiwania promotora może być długotrwały.

Szczegółowe dane dotyczące rekrutacji

Kompletne dane dotyczące rekrutacji: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-na-rok-akademicki-2022-2023/